BIP.GOV.PL
LoginHasło
Jesteś na stronie: Strona główna
 
Informacje ogólne
Organy Spółki
Umowa Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Majątek Spółki
Zamówienia Publiczne

ogłoszenie o zamówieniu

Z dnia 2013/6/6
Ważne do 2013/6/18

Nowogrodziec: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych dla sześciu zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowogrodziec.
Numer ogłoszenia: 101157 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: HYDRO-TECH SP. Z O. O. , ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel. (075) 734 96 00, faks (075) 734 96 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych dla sześciu zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowogrodziec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Wykonanie projektów budowlanychspełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 462) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu,

Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej, Sosnowej i Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie, wraz z przyłączami na ul. Lipowej

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Nowogrodźcu

Zadanie 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Cisowej, Bukowej oraz Dębowej w Milikowie

Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Moniuszki w Nowogrodźcu,

Zadanie 6. Budowa sieci wodociągowej ikanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w Nowogrodźcu.

b) Opracowanie kompletnego opisu przedmiotu zamówienia na roboty zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), obejmujące:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i przekaże je Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i .doc,

- projekty wykonawcze oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże je Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf; .dwgi .doc,

- przedmiary robót (scalone) i przekaże je Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i .xls,

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

c) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, dla projektów wykonanych przez Wykonawcę (wymienionych w pkt a). Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys inwestorski w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .athi .pdf.

Opisu przedmiotu zamówienia oraz kosztorys inwestorski dla Zadania 1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu, należy wykonać w rozbiciu na podzadania:

- Podzadanie 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu

- Podzadanie 2. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu

d) Przygotowanie kompletnej dokumentacji formalno-prawnej do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: wszelkie niezbędne zgody, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia) wraz z jej uzyskaniem, dla następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu

Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej, Sosnowej i Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie, wraz z przyłączami na ul. Lipowej

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Nowogrodźcu

Zadanie 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Cisowej, Bukowej oraz Dębowej w Milikowie

Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Moniuszki w Nowogrodźcu

Zadanie 6.Budowa sieci wodociągowej ikanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w Nowogrodźcu.

2. Podział zamówienia na części:

Przedmiot zamówienia składa się z pięciu części:

- CZĘŚĆ I

Zadanie 1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowejwraz z przyłączami na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu,

- CZĘŚĆ II

Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej, Sosnowej i Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie, wraz z przyłączami na ul. Lipowej

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Nowogrodźcu

-CZĘŚĆ III

Zadanie 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Cisowej, Bukowej oraz Dębowej w Milikowie

- CZĘŚĆ IV

Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Moniuszki w Nowogrodźcu

- CZĘŚĆ V

Zadanie 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w Nowogrodźcu

Każda część zamówienia obejmuje: przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych dla tej części.

Wymagania określone w niniejszej SIWZ dotyczą wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6, 74.20.00.00-1, 74.11.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej:

a) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlane i wykonawcze sieci wodociągowej, dla której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym,

b) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej, dla której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym,

c) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, obejmującego: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), które były podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;

Zamawiający uzna również za spełnienie warunku w przypadku, gdy Wykonawca wykonał daną usługę w ramach jednej umowy spełniającą łącznie wszystkie warunki wymienione powyżej.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 5.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tych warunków.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby / podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

a. Projektant - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

1/ wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie projektowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnych

2/ przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

3/ mający co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do upływu terminuskładania ofert, jako projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; w tym wykonał jako projektant co najmniej jeden projektsieci kanalizacji sanitarnej i co najmniej jeden projektsieci wodociągowej dla których uzyskano pozwolenie na budowę,

b. Kosztorysant - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

1/ posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego,liczone do upływu terminu składania ofert,jako kosztorysant, w tym wykonał co najmniej jeden kosztorys robót budowlanych z zakresu obiektów liniowych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej,

Kluczowy personel musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego, w przypadku, gdy kluczowy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. , nr 63, poz. 394)

Jeżeli wymagane wartości kontraktów w ramach wyżej wymienionego doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursu NBP opublikowanej przed opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia stanowiący załącznik nr 3

b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p. wg załączonego wzoru - załącznik nr 4.

c) dla każdej z osób wymienionych załączniku nr 3 należy złożyć życiorys przygotowany wg załączonego wzoru - załącznik nr 6

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tych warunków.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług wskazać tylko te usługi, które Zamawiający ma wziąć pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt. 9.2 a), b) i c) niniejszej IDW.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW

2) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany oraz opis skutków zmian, tj. zmiana terminu i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzona notatka podpisana przez obie strony. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie w formie oświadczenia woli obu stron.

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć:

1) zmiany terminu realizacji Umowy (wydłużenia lub skrócenia),

2) zmiany w kolejnościach i terminach;

3) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (zmniejszenia lub zwiększenia),

4) zmiany terminów płatności,

5) zmiany zakresu umowy (zmniejszenie lub zwiększenie),

6) zmiany podatków i opłat, w tym stawki VAT;

7) zmiany terminu rękojmi.

4. Zmiany mogą nastąpić z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np.w wypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy;

2) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich.

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenie terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwoleń, decyzji, uzgodnień czy odmowa ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej;.

5. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.hydrotech.ig.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.06.2013 godzina 10:00

miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, Sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamówienie nie jest finansowane ze środków UE. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin wykonania zamówienia:

W zakresie całościowej dokumentacji objętej niniejszym zamówieniem Wykonawca:

1. wykona dla Zadań nr 1

a) projekty budowlane spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę - w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

b) pozostałe opracowania objęte niniejszym zamówieniem oraz uzyska dla wszystkich Zadań decyzję pozwolenie na budowę - w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. wykona dla Zadań nr 2, 3, 4, 5, 6

a) projekty budowlane spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę - w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

b) pozostałe opracowania objęte niniejszym zamówieniem oraz uzyska dla wszystkich Zadań decyzję pozwolenie na budowę - w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowejwraz z przyłączami na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 1 polegające na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu, przewidywany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:

- przebudowę około 1,3 km sieci wodociągowej o parametrach Ø 160 mm na ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Leśną do końca istniejącej sieci wodociągowej na ul. Chrobrego wraz z wymianą przyłączy wodociągowych

- budowę około 0,8 km sieci wodociągowej o parametrach Ø 160 mm do końca ul. Chrobrego w Nowogrodźcu (do działki nr 77/1 w Nowogrodźcu) wraz z przyłączami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6, 74.20.00.00-1, 74.11.12.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej, Sosnowej i Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie, wraz z przyłączami na ul. Lipowej Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Nowogrodźcu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 2 polegające na budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej, Sosnowej i Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie,wraz z przyłączami na ul. Lipowej, przewidywany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:

- budowę około 0,9 km sieci kanalizacyjnej o parametrach Ø 160 - 200 mm

Projektowaną kanalizację wraz z przyłączami należy włączyć do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej ujętej w projekcie budowlanym dla inwestycji pn. Budowa przyłączy wod.-kan. do budynków socjalnych nr 1,2 i 3 na działce nr 313 w Nowogrodźcu.

Zadanie 3 polegające na budowie sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Nowogrodźcu, przewidywany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:

- budowę około 0,4 km sieci wodociągowej o parametrach Ø 90 - 160 mm

Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącego systemu na ul. Jodłowej w Nowogrodźcu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6, 74.20.00.00-1, 74.11.21.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Cisowej, Bukowej oraz Dębowej w Milikowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 4 polegające na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na ul. Cisowej, Bukowej oraz Dębowej w Milikowie, przewidywany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:

- budowę około 0,4 km sieci wodociągowej o parametrach Ø 90 - 160 mm

-budowę około 0,2 km sieci kanalizacyjnej o parametrach Ø 160 - 200 mm

Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej o parametrach Ø 300 na ul. Sienkiewicza w Milikowie. Należy doprojektować brakującą sieć kanalizacyjną z uwzględnieniem projektu budowlanego Budowa kanalizacji sanitarnej w Milikowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6, 74.20.00.00-1, 74.11.21.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Moniuszki w Nowogrodźcu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 5 polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Moniuszki w Nowogrodźcu, przewidywany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:

- budowę około 0,2 km sieci wodociągowej o parametrach Ø 90 - 160 mm

- budowę około 0,8 km sieci kanalizacyjnej o parametrach Ø 160 - 200 mm

Projektowaną kanalizację należy włączyć do istniejącego sytemu sieci kanalizacyjnej w Nowogrodźcu na ul. Polnej. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej na ul. Moniuszki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6, 74.20.00.00-1, 74.11.21.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w Nowogrodźcu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 6 polegające na budowie sieci wodociągowej na ul. Leśnej, Słowackiego oraz kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w Nowogrodźcu, przewidywany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:

- budowę około 0,7 km sieci wodociągowej o parametrach Ø 80 - 160 mm

- budowę około 0,5 km sieci kanalizacyjnej o parametrach Ø 160 - 200 mm Projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do zaprojektowanego systemu na ul. Leśnej w Nowogrodźcu.

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać pierścieniowo wg przekazanej przez Zamawiającego koncepcji obejmującej ul. Leśną, Słowackiego. Zamawiający może wyrazić zgodę na ewentualną przebudowę istniejącego odcinka sieci wodociągowej znajdującego się w drodze na działce nr 613 - zgodnie z rekomendacją projektanta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6, 74.20.00.00-1, 74.11.21.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wytwarzający informację
Publikujący informację
Odpowiedzialny za treść
Biuletyn redaguje:
Teresa Wojteczek
tel. 75 73-49-608
[licznik: 83772 odwiedzin]

Aktualności
2016-10-5
Informacja dot. pobierania plików
więcej...
2015-7-22
Ogłoszenie o zamówieniu
więcej...
2015-7-22
Ogłoszenie o zamówieniu
więcej...
2015-1-29
Informacja dot. pobierania plików
więcej...
2013-7-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
więcej...
2013-6-6
ogłoszenie o zamówieniu
więcej...
2013-4-25
Informacja dot. pobierania plików
więcej...