BIP.GOV.PL
LoginHasło
Jesteś na stronie: Strona główna
 
Informacje ogólne
Organy Spółki
Umowa Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Majątek Spółki
Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nowogrodziec: Zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci
wodno-kanalizacyjnej.
Numer ogłoszenia: 296434 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: HYDRO-TECH SP. Z O. O. , ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel.
(075) 734 96 00, faks (075) 734 96 15.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci
wodno-kanalizacyjnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia kanałów o średnicach od 50 do 800 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu
wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń
i osadów z wpustów ulicznych, przepompowni, studzienek kanalizacyjnych itp.

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadbudowy - 2013.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę:
590.000,00 PLN (NETTO) / 725.700,00 PLN (BRUTTO)

Szczegółowe wymogi Specyfikacji Technicznej Pojazdu przedstawione zostały w Części III niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.40.00-8, 34.14.42.20-6, 34.14.45.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu dostarczone oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2a.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem - w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 3 dostaw, których przedmiotem są
fabrycznie nowe samochody specjalne do ciśnieniowego mycia kanalizacji o wartości co
najmniej 400 000,00 zł netto każda. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że pojazdy te
zostały dopuszczone do ruchu m.in. posiadają świadectwo homologacji wydane na
podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym lub decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania
świadectwa homologacji.
Minimalne wymagania techniczne pojazdów:
1. Samochód przeznaczony jest do czyszczenia kanałów o średnicach od 50 do 800mm przy użyciu
wysokociśnieniowego układu wodnego z zastosowanym rozwiązaniem w postaci poziomego
bębna z wężem ssącym na zbiorniku
2. Wysokociśnieniowy układ wodny z pompą nurnikową pracuje z różnego rodzaju dyszami czyszczącymi.
3. Układ przystosowany jest do pracy w temperaturach ujemnych do -15oC oraz posiada możliwość usunięcia wody, wydmuchem jej
resztek.
4. Układ ssąco - tłoczący z pompą ssąco - tłoczącą (kompresorem) pracuje z
zaworem dolnego ssania, z wykorzystaniem węży ssawnych.
5. Dwukomorowy zbiornik z podziałem na komorę wody czystej i komorę osadu.
6. Kompresor napędzany hydraulicznie,
7. Pompa wodna o ciśnieniu minimalnym 16MPa.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży wykaz wykonanych dostaw stanowiący załącznik nr 3, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Wykonawca, który sam nie spełnia warunku udziału w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia, może zgodnie z art. 26 ust. 2b odwołać się do zasobów innego podmiotu w
celu uzyskania zamówienia pod warunkiem, że Wykonawca w takiej sytuacji udowodni
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.

Zamawiający, oceniając spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
uwzględnia łącznie zasoby samego Wykonawcy i zasoby udostępnione przez inne podmioty
oraz bada realność ich udostępnienia.

Zgodnie z § 1 pkt. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz.U.2013.231)jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o których mowa powyżej,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu dostarczone oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2a. Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu dostarczone oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2a. Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu dostarczone oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2a. Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Zamawiający wymaga, aby w wykazie dostaw wskazać tylko te dostawy, które Zamawiający ma wziąć pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt. 9.2 niniejszej IDW.;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie opisu technicznoeksploatacyjnego
pojazdu do czyszczenia kanalizacji. Do opisu techniczno - eksploatacyjnego wykonawca
winien dostarczyć instrukcje obsługi i eksploatacji zawierającą co najmniej:
a) Opis nadbudowy.
b) Dealerska specyfikacja techniczna podwozia.
c) Kopie świadectwa homologacji typu pojazdu na pojazd skompletowany lub decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu.
d) Zakres niezbędnych czynności w ramach obsługi dobowej, tygodniowej, miesięcznej.
e) Rysunki, zdjęcia, katalogi.
f) Zakres usług gwarancyjnych i serwisowych.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW stosowne
Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w
ofercie odpisu z właściwego rejestru w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. Zmiana powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie zmiany powinno zawierać
opis korzyści z tytułu dokonania zmiany oraz opis skutków zmian, tj. zmiana terminu i/lub wynagrodzenia lub brak
prawa do takich zmian. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzona notatka
podpisana przez obie strony. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy
jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie w formie oświadczenia woli obu stron.

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć:
1) zmiany terminu realizacji Umowy (wydłużenia lub skrócenia),
2) zmiany w kolejnościach i terminach;
3) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (zmniejszenia lub zwiększenia),
4) zmiany terminów płatności,
5) zmiany zakresu umowy (zmniejszenie lub zwiększenie),
6) zmiany podatków i opłat, w tym stawki VAT;
7) zmiany terminu rękojmi.

4. Zmiany mogą nastąpić z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np.w wypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy;
2) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich.
5. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.hydrotech.ig.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Młyńska 3a, 59-730
Nowogrodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, Sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z dnia 2013/7/25
Biuletyn redaguje:
Teresa Wojteczek
tel. 75 73-49-608
[licznik: 83771 odwiedzin]

Aktualności
2016-10-5
Informacja dot. pobierania plików
więcej...
2015-7-22
Ogłoszenie o zamówieniu
więcej...
2015-7-22
Ogłoszenie o zamówieniu
więcej...
2015-1-29
Informacja dot. pobierania plików
więcej...
2013-7-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
więcej...
2013-6-6
ogłoszenie o zamówieniu
więcej...
2013-4-25
Informacja dot. pobierania plików
więcej...