BIP.GOV.PL
LoginHasło
Jesteś na stronie: Strona główna
 
Informacje ogólne
Organy Spółki
Umowa Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Majątek Spółki
Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Nowogrodziec: Remont budynku administracyjno - socjalnego Spółki Hydro-Tech w Nowogrodźcu
Numer ogłoszenia: 186306 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: HYDRO-TECH SP. Z O. O. , ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel. (075) 734 96 00, faks (075) 734 96 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku administracyjno - socjalnego Spółki Hydro-Tech w Nowogrodźcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku, który jest obiektem o funkcji administracyjnej. Remont obejmuje przebudowę kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowej oraz remont szatni pracowniczych na parterze. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: Zadanie nr 1 Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe Zadanie nr 2 Remont szatni pracowniczych na parterze Zadanie nr 1 Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe Zakres rzeczowy przebudowy kotłowni obejmuje: -Rozbiórka komina murowanego. -Uzupełnienie stropu nad parterem. -Uzupełnienie stropodachu nad piętrem. -Remont tynków wewnętrznych i okładzin. -Wentylacja kotłowni i obudowa komina. Zadanie nr 2 Remont szatni pracowniczych na parterze Zakresu rzeczowy remontu szatni pracowniczych na parterze: -Remont podłoży i posadzek. -Remont ścianek działowych i wymiana ścianek kabin sanitarnych. -Remont tynków wewnętrznych i okładzin. -Remont stolarki drzwiowej. Przedmiot zamówienia został opisany w projekcie budowlanym Część III SIWZ. Zakres dodatkowych prac i obowiązków Wykonawcy. 1. Wykonawstwo (montaże) powinno być zgodne z polskimi normami, przepisami szczegółowymi oraz prawem budowlanym. Roboty należy wykonać ściśle wg założeń i wskazań projektu budowlanego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę Wykonawca przedłoży niżej wymienione dokumenty, zgodnie z A, B, C, D: A Do dostarczenia przed podpisaniem umowy. B W celu uzyskania zatwierdzenia Inspektora nadzoru, Wykonawca musi dostarczyć te dokumenty w ciągu 2 tygodni po podpisaniu umowy lub na 5 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych, w zależności od tego, który termin przypadnie wcześniej. C Końcowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą urządzeń. D Dokumentacja dostarczana wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego. Dokumentację należy wykonać w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem budowlanym i polskimi normami i dostarczyć Inspektorowi nadzoru w 4 egzemplarzach. Inspektorowi nadzoru należy umożliwić dostęp do wszelkiego typu informacji, jakiej zażąda o podwykonawcach oraz o pochodzeniu materiałów i urządzeń. Czynności Wykonawcy na placu budowy. a) Wykonawca w ramach kontraktu wykona niezbędne roboty wynikające z dokumentacji projektowej. b) Warunki realizacji robót oraz wymogi stawiane Wykonawcy: -Miejsce pod zaplecze budowy, włączenia zasilania placu budowy w media, zapewnia Wykonawca; -Wykonawca winien utrzymać plac budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacji inwestycji; -Wykonawca wykona oznakowanie placu budowy; -Wykonawca zapewni wyposażenie p. poż. placu budowy wraz z instrukcją; -Wykonawca uporządkuje teren po wykonaniu prac. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia został opisany w Dokumentacji projektowej (projekt budowlany, informacje o bioz) i Specyfikacjach Technicznych (ST), będących integralną częścią SIWZ. W zakresie określenia parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia zapisy w ST są równorzędne do dokumentacji projektowej. Wskazanie w dokumentacji projektowej i ST - nazwy handlowej lub marki oraz nazwy firm wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się do zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określać będą klasę produktu (materiałów, urządzeń itp.) a nie jego producenta. Zaoferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne nie mogą zmienić założeń technologicznych a tym bardziej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców..

II.1.5)

Vprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, które będą dotyczyć robót budowlanych z wiązanych z przedmiotem zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.21.32.00-5, 45.45.30.00-7, 42.51.50.00-9, 45.33.11.10-0, 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.33.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej a) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie i odebranie robót budowlanych z zakresu przebudowy kotłowni oraz remontu budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 netto. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Inwestycje te powinny być zakończone uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub nie wniesiono sprzeciwu w przypadku, gdy z przepisów prawa budowlanego wymagane było tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tych warunków. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży wykaz wykonanych robót stanowiący załącznik nr 5. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, złoży zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 8. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby - podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: a. Kierownik Budowy - Ekspert nr 1 - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1. wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 2. przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 3. co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy, kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym co najmniej raz na stanowisku kierownika budowy, b. Kierownik Robót Sanitarnych - Ekspert nr 2 - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1. wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej i gazowej wewnętrznej, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2. przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 3. co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robót w swojej specjalności na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru, w tym co najmniej raz na stanowisku kierownika budowy, c. Kierownik Robót Elektrycznych - Ekspert nr 3 - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1. co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót elektrycznych, 2. doświadczenie w budowie sieci i instalacji elektrycznych i AKPiA, 3. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 4. przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Kluczowy personel musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego, w przypadku, gdy kluczowy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do dnia wszczęcia postępowanie o udzielenia zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. , nr 63, poz. 394) Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji eksperta, o których mowa w niniejszym punkcie przez 1 osobę. Jeżeli wymagane wartości robót w ramach wyżej wymienionego doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursu NBP opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tych warunków. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia stanowiący załącznik nr 3 b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p. wg załączonego wzoru - załącznik nr 4. c) dla każdej z osób wymienionych załączniku nr 3 należy złożyć życiorys przygotowany wg załączonego wzoru - załącznik nr 6 d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 7) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, w szczególności musi wykazać się spełnieniem następujących warunków: 1) UBEZPIECZENIE - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 100 tys. zł. W celu potwierdzenia spełniania warunku UBEZPIECZNIE Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (warunek dot. zdolności ekonomicznej) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tych warunków. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW wraz z załącznikiem do oferty wycenione Przedmiary Robót stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 8 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 9 dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć: 1.1. zmiany terminu realizacji Umowy (wydłużenia lub skrócenia), 1.2. zmiany w kolejnościach i terminach; 1.3. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (zmniejszenia lub zwiększenia), 1.4. zmiany terminów płatności, 1.5. zmiany sposobu wykonania umowy, 1.6. zmiany parametrów materiałów i urządzeń, 1.7. zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy, 1.8. zmiany zakresu umowy, 1.9. zmiany podatków i opłat, w tym stawki VAT; 1.10. zmiany terminu rękojmi, 1.11. zmiany okresu gwarancji o dowolny okres, 1.12. zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 1.13. zmian osobowych. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 18 ust. 4 strony poinformują się natychmiast o ich zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne w protokole konieczności, o którym mowa powyżej. 3. Zmiany do umowy powinny być uzasadnione. Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany, np. w zakresie terminu i/lub kosztów realizacji zamówienia lub poprawy parametrów technicznych, technologicznych, sprawnościowych oraz opis skutków zmian, tj. zmiana terminu i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian. 4. Katalog okoliczności stanowiących podstawę wprowadzenia zmian do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, mających wpływ na: 4.1. zmianę terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich z przyczyn niezależnych od Zamawiającego: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 1) klęski żywiołowe; 2) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. powódź, gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; b) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług na skutek zdarzeń losowych, opóźnień w dostawie sprzętu, urządzeń, materiałów oraz innych okoliczności korzystnych dla stron; c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, hydrologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, np. głazu, niewybuchy i niewypały, wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót wymagających ochrony Konserwatora Zabytków itp.; d) znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.) czy warunki terenowe (istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy; e) wystąpienie nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy; f) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami np. budowa kanalizacji deszczowej, budowa drogi, chodnika, oświetlenia drogowego, budowa linii energetycznej; g) zatrzymanie robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego i inne instytucje; h) konieczność realizacji postulatów nie uwzględnionych na etapie projektowania, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia; i) opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskich przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy; j) zmiany będące następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenie terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwoleń, decyzji, uzgodnień czy odmowa ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej; k) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości, przez którą przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczność przeprojektowania; l) zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich; m) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowania obiektu; n) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; o) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; p) zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek wykonawcy lub zamawiającego; q) w przypadku konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, technologicznych takich jak np. zmiana trasy rurociągu, czasowa organizacja ruchu; r) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikająca z błędów w dokumentacji projektowej ilub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i/lub przedmiarach; s) w przypadku okresowego wstrzymania lub spowolnienia Robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach: 1) konieczności wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, lub spowodują usprawnienie procesu budowy (art. 23 Prawa budowlanego), oraz jeżeli nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia; 2) konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia; 3) wystąpienia wydarzeń opóźniających ukończenie umowy; 4) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych; t) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; u) skrócenia terminu wykonania prac w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych; v) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej; w) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac; 4.2. przedłużenie terminu wykonania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego (zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego) w szczególności: a) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, przekazaniu dokumentów budowy, tj. dokumentacji projektowo-budowlanej, pozwolenia na budowę czy też innych dokumentów wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany; b) opóźnienie w zapewnieniu poboru wody, energii elektrycznej na potrzeby budowy; c) konieczność usunięcia błędów, pomyłek, braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, na podstawie, której realizowana jest inwestycja, oraz związana z tym konieczność zlecenia robót dodatkowych, zamówień dodatkowych lub uzupełniających lub zamiennych (roboty projektowe i wykonawcze); d) wstrzymanie, zawieszenie robót przez Zamawiającego; e) zmiany terminów dokonania odbiorów przewidzianych w umowie; f) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; 4.3. wydłużenie terminu gwarancji: a) wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji przez producenta; 4.4. zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy PZP; b) w przypadku zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikającego ze zmiany wynagrodzenia wykonawcy; 4.5. zmianę sposobu spełnienia świadczenia, zmianę parametrów realizowanego zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z wprowadzoną zmianą w tym: zmiana terminu realizacji i/lub zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; b) zmiana technologii wykonania w stosunku do określonej w dokumentacji projektowej, na skutek zmian decyzji i uzgodnień organów administracji, zarządców oraz właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana jest inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć; c) poprawa parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw; d) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów; e) zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; f) wycofanie z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; g) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; h) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; i) obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego na eksploatację, konserwację, materiały eksploatacyjne, obniżenie kosztów serwisu; j) w przypadku wystąpienia robót zamiennych; 4.6. zmiany osobowe podmiotów realizujących zamówienie (zmiany pozornie niekorzystne dla zamawiającego, ale umożliwiające zakończenie wykonania umowy): a) zmiany kluczowego personelu wykonawcy/kluczowych specjalistów lub zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, śmierci, choroby, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, rezygnacji, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami; b) w przypadku zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego; c) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływa na treść zawartej Umowy; d) zmiany podwykonawców na skutek zdarzeń losowych, wypowiedzenia umowy przez generalnego wykonawcę czy powierzenia zamówienia kolejnym podwykonawcom za zgodą zamawiającego; 4.7. zmianę wynagrodzenia, zmianę podatku VAT: a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego) wynikającej ze zmiany przepisów Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia. Jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę; b) zmniejszenie wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy czy rezygnacji z części prac i ograniczenia przedmiotu umowy podstawowej; c) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych (nowe zamówienia) oraz zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy podstawowej; d) zwiększenie wynagrodzenia na skutek poniesienia przez Wykonawcę kosztów usunięcia wad wynikających z wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym zawierającym błędy projektowe, które ujawniły się dopiero na etapie realizacji inwestycji, których doświadczony wykonawca nie mógł wykryć; e) zwiększenie wynagrodzenia na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych (prac dodatkowych), które nie były przewidziane w przedmiarze robót będącym podstawą obliczenia ceny ofertowej, natomiast roboty te były objęte przedmiotem zamówienia (zostały opisane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót); f) zwiększenie wynagrodzenia na skutek konieczności wprowadzenia wszelkich uzupełnień lub zmian dokumentacji projektowej kwalifikowane, jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a ust 5 Prawa budowlanego) wynikające z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wynikające z obowiązujących przepisów i polskich norm, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanego celu (wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją budowlaną i STWiOR); g) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zmiennych tj. zmian w rozwiązaniach projektowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, lub spowodują usprawnienie procesu budowy (art. 23 Prawa budowlanego), oraz jeżeli nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia; 4.8. pozostałe rodzaje zmian: a) wystąpienie siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; b) wynikające z wad opisu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego; c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; d) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym; e) w przypadku zmiany zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych, jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje dodatkowych kosztów odbioru, które obciążały by Zamawiającego; f) w przypadku dobrowolnego naprawienia szkody przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego; g) w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego niewykonanie; h) w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego, z tytułu nieistotnych wad fizycznych wykonanego przedmiotu zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.hydrotech.ig.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Młyńska 3a, 59-724 Nowogrodziec..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2015 godzina 10:00, miejsce: ul. Młyńska 3a, 59-724 Nowogrodziec (Sekretariat I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wraz z podatkiem VAT)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z dnia 2015/7/22
Biuletyn redaguje:
Teresa Wojteczek
tel. 75 73-49-608
[licznik: 83772 odwiedzin]

Aktualności
2016-10-5
Informacja dot. pobierania plików
więcej...
2015-7-22
Ogłoszenie o zamówieniu
więcej...
2015-7-22
Ogłoszenie o zamówieniu
więcej...
2015-1-29
Informacja dot. pobierania plików
więcej...
2013-7-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
więcej...
2013-6-6
ogłoszenie o zamówieniu
więcej...
2013-4-25
Informacja dot. pobierania plików
więcej...